Kdo je upravičen do storitve?

V institucionalno varstvo (IVO) in v vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji (VVZPP) se lahko vključijo upravičenci po dopolnjenem 18 letu, določeni po Pravilniku o standardih in normativih v socialnovarstvenih storitvah.  Upravičenci so navedeni v 8. in 10. členu navedenega pravilnika. V primeru, da se zanimate za vključitev v storitev institucionalnega varstva (IVO) ali vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji (VVZPP) je potrebno poslati prošnjo za sprejem.

Prošnji sta dosegljivi na naši spletni strani v zavihku vloge in postopki.

Prošnji za vključitev v VVZPP priložite:

 1. potrdilo o stalnem prebivališču oz. dovoljenje za stalno bivanje ali na vpogled osebni dokument,
 2. odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb ali po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov,
 3. odločbo pristojnega organa o podaljšanih roditeljskih pravicah oz. skrbništvu,
 4. zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni.

Prošnji za vključitev v institucionalno varstvo priložite (IVO):

 1. potrdilo o stalnem prebivališču oz. dovoljenje za stalno bivanje ali na vpogled osebni dokument,
 2. odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb ali po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov
 3. odločbo pristojnega organa o podaljšanih roditeljskih pravicah oz. skrbništvu,
 4. zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni,
 5. izjavo o načinu plačila storitve.

V primeru dodatnih informacij glede vodenja postopka in o čakalni listi pokličite na telefon 05/ 37 43 860, VDC VI, Rožna ulica 16, Idrija.

Upravičenec do storite v VDC Vrhnika – Idrija je tisti, ki je dopolnil 18 let  in izpolnjuje pogoje opredeljene v Pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev. Ta opredeljuje, da so upravičene osebe do storitve:

 • Odrasle osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki so končale prilagojen program izobraževanja z nižjimi izobrazbenim standardom,
 • Odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju,
 • Odrasle osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju,
 • Odrasle osebe z težko motnjo v duševnem razvoju,
 • Odrasle osebe z več motnjami.
Skip to content